Hvad er en Blower Door-test?

Blower Door-test/Trykprøvning er en tæthedsundersøgelse af bygninger som udføres ved, at man sætter en blæser i hoveddøren og deraf kommer navnet Blower Door. Målemetoden er opfundet i 70-erne i Sverige og videreudviklet ved universitetet i Minniapolis. Testen fungere ved at blæseren etablere et fast tryk i bygningen (-50 Pa. er referencen i Danmark) når trykket er konstant og blæserens hastighed ligeså er fysikken sådan, at det blæseren trækker ud må være = mængden af utætheder i bygningen.

Indholdsfortegnelse

Hvorfor har vi tæthedskrav?

Siden April 2006 har vi i danmark haft krav til bygningers tæthed i bygningsregelemnetet (BR) og siden 2006 har vi løbende set stramninger af kravene. En bygnings varmetab kan opdeles i 3 næsten lige store mængder.

   a.       Varmetab igennem væg og isolering

   b.      Varmetab fra vinduer og døre

   c.       Varmetab pga. infiltration (utætheder)

Med stramninger i BR på a og b ville effekten blive udvandet hvis man ikke også strammede kravene til punkt c

Dvs. tæthed kan let blive det største varmetab en bygning har hvis man i nye bygninger undlader, at arbejde med tæthed.

Ofte hører man udsagn om, at nu skal man også passe på at det ikke bliver for tæt, men det er noget vrøvl, da ventilation i moderne huse styres af et ventilationsanlæg der sikre et langt større luftskifte end naturlig ventilation kan.

For det andet er gamle huse ikke så utætte, som dem der blev bygget i 2000-2006 

Blower Door-test på småhuse

Blower Door-test på småhuse er i dag helt standard og udføres stort set på alle nybyggede huse. Den kommende bygningsejer viser som regel ikke den store interesse i Blower Door-testen, hvilket er ærgerligt da denne kontrol virkelig kan afsløre byggesjusk og dermed mindske senere økonomiske udgifter til udbedring af føromtalte byggesjusk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et defineret tæthedskrav som f.eks 0,7 l/s pr. m2 ikke viser, at huset er hermetisk tæt men tvært imod viser hvor utæt bygningen er.

Eksempel:

·        160 kvm

·        Tæthedskrav og målt værdi ved test 0,7 l/s pr. m2

Det utætte hul i bygningens klimaskærm er dermed ca. 200 cm2 – 14×14 cm hul i bygningen

I moderne “tætte” bygninger er det en katastrofe hvis en stor del af de 200 cm2 er koncentreret et sted, det vil give store trækgener i et helt nyt tæthedsmålt hus.

Alle kommende nyhus-ejere burde selv stå for Blower Door-testen og tilkøbe en termografering for, at kvalitetssikre det udførte tæthedsplan (dampspærre og øvrige komponenter i klimaskærmen) 

Blower Door-test på store bygninger

Ofte mødes ISOLINK med et ønske om at de store bygninger kun testes i mindre udvalgte zoner, hvilket ISO 9972 stiller mulighed for og ligeledes bygningsreglementet (BR) men Blower Door-test på selv ret store bygninger er ikke noget måleteknisk problem. På det lånte billede nederst ses Herlev Nyt afsnit kvinde og barn på 53.000 kvm som er den største bygning ISOLINK har testet, her blev benyttet 14 Minneapolis-blæsere til testen.

Test på mindre zoner giver den udfordring at det ofte er umuligt, at sikre en brugbar zone. Blower Door-test er en måling på bygningens klimaskærm og dermed skal alle bidrag fra andre tilstødende opvarmede rum elimineres. (alle skillevægge og etagedæk skal være 100% tætte) Dette kræver ofte mindst ligeså store ressourcer og ind imellem overgår test på mindre områder de ressourcer, som ville have været benyttet på en test af hele bygningen.

I bygningsreglementet stilles der mulighed for, at man tester store bygninger i mindre udvalgte zoner. Man skal være opmærksom på at BR samtidig skriver, at alt det der ikke måles på skal man i energiberegningen benytte 1,5 l/s pr. m2 hvilket reelt betyder, at energirammen ofte ikke holder og dermed kommer det som et krav at bygningen testes 100% 

Forundersøgelser

Ved både standard parcelhuse og store bygninger er forundersøgelser en god ide. Man bør styre og kontrollere byggeriet i byggefasen så man ikke risikere at det færdige byggeri ikke består.
Ved småhusbyggeriet (parcelhuse) kan du som bygherre sikre dit byggeri ved at forlange at tømreren opsætter dampspærren med LeakHunter-metoden her tester tømreren løbende arbejdet og ved når han/hun er færdig, at det udførte arbejde er ok og bygningen består tæthedskravet. 

For de store bygninger vil det ofte være nødvendigt at opbygge nogle midlertidige sektioneringsvægge for, at etablere en zone der kan testes.

Det er særdeles kritisk på et sent tidspunkt i byggefasen, at opdage en systematisk fejl.
Eksempler på typiske systematiske fejl.

  • Monteringen af glas i vinduespartierne her mangler,
    på IR-billede ses glas der ikke sidder korrekt og er ikke trykket korrekt ind i vinduesrammen, de blå ”tunger” er luft der strømmer ind mellem glas og ramme.
  • Facade elementsamlingen
  •  Overgangen mellem vindue og facade
  • Overgangen fra tagelement kassetten og facade elementet.